Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náboženství mimo křesťanství

===============================================================

Křesťanství v Japonsku, původní náboženství šintoismus, z Číny převzatý budhismus a konfucianismus. Japonci převzali znakové písmo i čínskou řeč, v r. 794 hl. město Kjótó, 1543 připluli do Japonska portugalští obchodníci a s nimi sv. František Xaverský, 1600 hl. město Tokio, rozšíření křesťanství, 1620 – 1638 nastalo velké pronásledování křesťanů, 1636 vydal císař zákaz cest do ciziny a Japoncům v cizině zákaz přicestovat domů.

Hinduismus nemá hierarchii ani hlavu. Jeho šiřiteli jsou svámí (učitelé) a guru (duchovní vůdce). Je to komplex článků (védy) a kult bohů Višny, Šivy a Rámy. Případně kult jejich vtělení a dalších 330 miliónů bohů. Přesto je hinduismus monoteistický (jednobožský), protože všichni bohové jsou představitelé moci a funkcí nejvyššího Boha ve světě. Věřící hinduisté toto označení nepoužívají, mluví o „sanátana dharma“ = věčný zákon, řád. Název hinduismus je evropský výmysl a vznikl z názvu řeky Indu a Indie = Hindus a Hindia.

==================================================================

Judaismus – Židovské náboženské obce

uznávají pouze Starý Zákon – Tóru (5 knih Mojžíšových, Proroky a Zákon), čekají na první příchod Mesiáše, nejvyšším představitelem je Vrchní rabín v Jeruzalémě, jednotlivé náboženské obce po celém světě mají určitou samostatnost, přední rabíni v hlavních židovských obcích na světě tvoří Rabínskou radu = Rabinát, jediný orgán, který rozhoduje o všem, co se týká židovského náboženství. Symbol je šesticípá Davidova hvězda – Magen David (složená ze dvou trojúelníků) a sedmiramenný svícen – menauró.

Islám – muslimové, mohamedáni

arab. mus llím-ís-llamú = oddanost Bohu, oddání se Bohu, třetí největší světové náboženství (po židovství a křesťanství), založil ho prorok Mohamed (Muhammad = slavný, slavený, chvályhodný),* 20. 4. 571 Mekka, + 632 Mekka, počátek islámského kalendáře se počítá od jeho narození, (proti křesťanskému letopočtu odečítá 580 let), otec Abd Alláh, zemřel před jeho narozením, matka Amina, zemřela v jeho šesti letech, v té době uctívali Arabové Nejvyššího Boha Al u posvátného černého kamene Kaaba (p odle legendy kámen postavil Adam podle nebeského vzoru, po potopě ho obnovil Abrahám a Ismael), v r. 610 došlo k jeho povolání za proroka, rozjímal v jeskyni na hoře Hirá, kde se mu zjevil anděl Gabriel, potom utekl z Mekky do Jatribu (Mediny), kam dorazil 24. 9. 622, a který přejmenoval na Al-Madína (Medina = boží město proroka), útěk = hidžra, ve většině publikací se uvádí, že od tohoto roku se počítá islámský kalendář, v r. 630 se přemístil do dobyté Mekky, podle něho nazývaní mohamedáni, evropské označení vyznavače islámu podle zakladatele Mohameda, ve středověké terminologii byl používán název machometáni, machometi. Z několika částí Bible sestavil pro muslimy svatou knihu Korán, arab. kvoran, qoran, al – Kuran = přednášení, čtení, posvátná kniha muslimů v islámském náboženství, má 114 súr (kapitol), první je súra Al-Fátiha (Otvíratelka). Po smrti proroka Mohameda byla stanovena hlavní muslimská modlitba (vyznání víry – šabáda): „lá iláha illa ‘(A)lláhi va Muhammadun rasúlu ‘(A)lláhi = není boha kromě Boha a Mohamed je jeho prorok (není božstva kromě Alláha a Mohamed je posel boží)“. Věrouka: věří v duši, ve vzkříšení (Qijáma), v nebe a peklo. Mohamed má titul „pečeť proroků (poslední prorok). pravověrný muslim musí zachovávat 5 základních článků víry: 1) víra v jednoho Boha (Alláha). Neuznává křesťanské učení o Nejsvětější Trojici Boží.; 2) víra v anděly; 3) víra v mnoho proroků, ale jedno poselství; 4) víra v soudný den; 5) víra v Boží všemohoucnost a svobodné vůle člověka; a 5 závazků: 1. opakovat vyznání víry (šabáda); 2. modlit se (salát) 5 x za den směrem k Mekce (nejposvátnější město islámu, další je Medina a Jeruzalém); 3. dobročinnost (zakát), dávat určité procento z příjmu; 4. půst (saum) v měsíci ramadán; 5. pouť (hadždž) jednou za život do Mekky, omluvou je pouze nemoc a chudoba; Islám počítá praotce Starého Zákona (Adam, Noe, Abraham, Ismael, Lot, Josef, Mojžíš, Saul, David, Šalamoun, Eliá& scaron;, Job, Jonáš), z postav Nového Zákona uznává za své proroky kněze Zachariáše, Jana Křtitele, Ježíše (Isá) a zvláštním způsobem ctí Pannu Marii (Meryen Ana). Muslimové se řídí posvátným zákonem šaríja (šarí´a). Islám se dělí na 60 odnoží a sekt. Korán dovoluje polygamii. Mohamed se oženil s vdovou Chadížou, která byla o 15 let starší, po její smrti se oženil s dalšími 9 ženami.

===============================================================