Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křesťanské symboly

Symbol Nejsvětější Trojice

Scutum fidei – štít víry. Trojúhelníkový symbol Nejsvětější Trojice.scutum-fidei.jpg Uprostřed kruh se jménem Deus (Bůh). Z něho jdou tři paprsky se slovem EST (je) do vrcholů trojúhelníku se slovy PATER (Otec), FILIUS (Syn), SPIRITUS SANCTUS (Duch Svatý). To znamená: Bůh je Otec, Bůh je Syn a Bůh je Duch Svatý. Na spojnicích mezi Pater, Filius,  Spiritus sanctus je napsáno NON EST (není) = Otec není Syn, Otec není Duch Svatý, Syn není Otec, Syn není Duch Svatý, Duch Svatý není Otec, Duch Svatý není Syn.

    Mezi symboly Nejsvětější Trojice patří i ruská "ikona ikon" z roku 1410 od sv. Andreje Rubljova (1360-1430). Sedící postavy tří "andělů" představují Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Otec má hnědý vrchní plášť (symbol stvořené Země), spodní tuniku modrou (symbol božství), Syn má spodní plášť modrý (barva vysoce ceněná malíři ve středověku, symbol božství), vrchní plášť má tmavě červený (symbol krve), Duch Svatý má spodní tuniku modrou (symbol božství), vrchní plášť zelený (symbol života a naděje). Každý z andělů má žezlo (symbol moci a vlády). Za Otcem je nebeský dům s mnoha příbytky. Před Kristem je na stole kalich, symbol jeho oběti, za Ježíšem je vinný keř s ratolestmi (symbol církve). Za Duchem Svatým je skála, na které stojí církev, kterou Duch oživuje.

Symboly Krista

Kříž – nejdůležitější, nejznámější a nejpoužívanější symbol křesťanů. Ježíš Kristus zemřel za za záchranu (spásu) všech lidí. Trest smrti ukřižováním patřil v jeho době k nejvíce krutým a ponižujícím trestům.

Beránek – symbol Ježíše Krista, obětovaný za záchranu (spásu) lidstva. U Izraelitů to bylo obětní zvíře, jako předobraz Spasitele. Ábel obětoval Bohu beránka ze svého stáda. Na hoře Moria (Golgota, Kalvárie) byl obětován místo Izáka. Pečeného beránka a nekvašený chléb použili při odchodu z Egypta. Připomínal jim záchranu od Boha, kdy přešel jejich domy označené krví beránka. Beránek symbolizuje Kristovo zmrtvýchvstání a vítězství nad smrtí.

Delfín – ryba, která pluje z místa na místo a má ráda lidi.

Fénix (řec. foiníx, lat. phoenix) – bájný pták ohnivák, zobrazovaný jako orlice vyrůstající z plamenů. V Arábii a Egyptě jeden ze symbolů Slunce. Z Egypta se dostal do řecké a římské mytologie. Podle legendy shořel každých 500 let ve vlastním hnízdě z vonného dřeva a z vlastního popela se znovu zrodil a vstal omlazen k novému životu. Symbol Krista, který vlastní mocí vstal z hrobu. V době renesance se stal symbolem křesťanské stálosti (constantia), naděje (spes) a čistoty (castitas).

Pelikán – pták, který podle báje si zobákem probodl hruď a živil svá mláďata vlastní krví. Legenda vznikla z toho, že vyvrhoval mláďatům ryby z vaku zobáku. Symbol Krista, který za nás obětoval svou krev a při mši proměňuje víno na svoji krev.

Ryba – řec. ίχθύς (ICHTYS) = ryba, symbol prvních křesťanů podle počátečních slov:
     Ιησούς Χριστός Θεού υιός σωτήρ
  – Isoús Christós Theoú Yiós Sotér
 = Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel.

Lilie – symbol čistoty, používá se více jako symbol Panny Marie, sv. Josefa a některých světců.

Vinná réva – symbol Krista, který řekl, že je vinný kmen a jeho učedníci jsou ratolesti. Z vína se lisuje víno, které Ježíš při Poslední večeři proměnil na svoji krev.

Oheň – symbol světla nad tmou. Vzkříšený Ježíš svým světlem zahání tmu. Od ohně se zapaluje velikonoční svíce zvaná paškál.

Svíce – symbol Kristova světla a jeho dvou přirozeností: božské a lidské (plamen a vosk). Paškál = velikonoční svíce, symbol Krista, je zdobena křížem s pěti ranami Krista, letopočtem a řeckými písmeny Α (alfa) a Ω (omega) = Ježíš je začátek (alfa) a konec (omega) všeho.

Vejce – symbol života, symbol vzkříšeného Krista. Vápenná skořápka – skalní vápencový hrob, uvnitř živé kuře. Barvení vajec na červeno = kraslice. U Slovanů byla „krasivaja“ = červená barva symbolem krve a života.

========================================================

Symboly evangelistů

Vznikly ve středověku podle toho, čím každý z evangelistů začíná svoji zprávu. 
   Tyto symboly byly vzaty ze dvou vidění z knihy proroka Ezechiela: „Vidění Hospodinovy slávy“ (Ez 1,5-11) a „Hospodinova sláva nad cheruby“ (Ez 10,14-21) a z knihy Apokalypsy (Zjevení sv. Jana): „Vidění Boží moci“ (Zj 4, 6-8). Jedná se o čtyři bytosti blízko Božího trůnu. Jedna má lidskou tvář, druhá se podobá lvu, třetí býčku a čtvrtá orlu. Každá bytost měla šest křídel. 
   Šest křídel je symbol cherubů (cherubínů) a andělů serafů (serafínů). Cherub se znázorňuje s tváří člověka nebo zvířete. Dvě křídla měl za hlavou, dvěma křídly zakrýval nohy a dvě křídla má k pohybu. Prorok Ezechiel popisuje cheruby se čtyřmi křídly a dvěma rukama (cosi podobného rukám), ale v 1. kapitole ve verši 11 píše o 6 křídlech.
   Seraf je zářící anděl. Dvěma křídly si seraf přikrývá tvář, dvě křídla zakrývají nohy a dvěma křídly se pohybuje.

Matouš: člověk s křídly (mylně je uváděn anděl). Evangelium začíná rodokmenem Ježíše Krista jako člověka.

Marek: okřídlený lev. Začíná činností sv. Jana Křtitele na poušti a lev je symbol pouště.

Lukáš: býk s křídly. Evangelium začíná kněžskou obětí Zachariáše v chrámě. Obětním zvířetem Izraelitů byly hrdličky nebo holubi, beran, kozel nebo býk, který byl nejcennějším obětním zvířetem. Obětován mohl být pouze samec.

Jan: orel / orlice. Začíná příchodem Božího Slova – Ježíše z nebe na zem. Symbolem je král vzduchu orel.

    Ezechiel 1, 5-11:
   5Zprostřed vystupovaly jakoby čtyři bytosti. Napohled se podobaly člověku,
    6ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídla.
    7Nohy měly rovné, ale chodidla měly jako býčí kopyta, třpytící se jako vyleštěný bronz.
    8Ze všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří i křídel
    9a těmi křídly se dotýkaly navzájem. Všechny se pohybovaly přímo vpřed, cestou se neotáčely.
    10Jejich tváře vypadaly takto: Každá z té čtveřice měla zepředu tvář lidskou, zprava tvář lví, zleva tvář býka a zezadu tvář orla.
    11Takové měly tváře. Křídla měly rozpjatá vzhůru; dvěma se všechny dotýkaly navzájem a dvěma si přikrývaly tělo.

Ezechiel 10, 14-21:
   14Každý z nich měl čtyři tváře. První byla tvář cheruba, druhá byla tvář lidská, třetí byla tvář lví a čtvrtá byla tvář orlí.
   15Vtom se cherubové zvedli. Byli to tytéž bytosti, které jsem spatřil u průplavu Kebar.
   16Když se cherubové pohybovali, hýbala se kola s nimi, a když cherubové zvedli křídla, aby se vznesli nad zem, ani tehdy se od nich kola nevzdálila, ale zůstala u nich.
   17Když stáli, stála, když se zvedali, zvedala se s nimi, neboť v nich byl duch života.
   18Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od prahu chrámu a stanula nad cheruby.
   19Cherubové zvedli křídla a před mýma očima se vznesli od země a ta kola s nimi. Zastavili se u vchodu východní brány Hospodinova domu a sláva Boha Izraele byla nad nimi.
   20Byly to tytéž bytosti, které jsem spatřil pod Bohem Izraele u průplavu Kebar, a poznal jsem, že to byli cherubové.
   21Každý z nich měl čtyři tváře a čtyři křídla a pod křídly cosi podobného lidským rukám.

Zjevení sv. Jana - Apokalypsa 4, 6-8:
   6a před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu:
   7První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu.
   8Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který je a který přichází.“